Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. PUBLICATIE
Foto's gemaakt door Beeldkracht kunnen te allen tijde worden gepubliceerd op de website of social media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. AKKOORD
Wie een fotoshoot boekt bij Beeldkracht gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

3. PRIJS
De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

4. SELECTIE
Uit alle gemaakte beelden, maakt de fotograaf een selectie. Deze beelden worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De beelden die de selectie niet haalden en de onbewerkte beelden, kunnen onder geen beding verkregen worden.

5. ONLINE GALERIJ
De online galerij blijft 3 maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de galerij door de fotograaf verwijderd worden om plaats te maken voor andere galerijen. De galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.

6. AUTEURSRECHTEN
Een fotosessie bij Beeldkracht wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Deze mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Worden foto's commercieel gebruikt zonder toestemming, zal een toeslag volgen. Hiernaast mogen de foto's niet aangepast worden met filters of een andere eigen bewerking.

7. AANTAL FOTO'S
Het geleverde aantal foto's in de online galerij varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. Als klant heb je recht op minimaal 40 foto's in de galerij.

8. JPG
De foto's worden geleverd in JPG-formaat.

9. RAW
Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden dan bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen niet verkregen worden door de klant.

10. SCHADE
Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

11. NO SHOW
Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

12. ANNULATIE
Wanneer een klant annuleert binnen de 7 dagen voor een sessie, en deze niet verzet wordt, zal 50% van de shootprijs in rekening worden gebracht.

13. FACTUREN
De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar tot 1 maand na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal er op het openstaande factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 euro administratiekost per aangetekend schrijven van de fotograaf.

14. CADEAUBON
Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventuele prijsstijgingen van toepassing zijn. Overwaarde van de geschenkbon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

15. WEIGERING
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

16. UITSTEL
De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximaal 3 maanden met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking. In geval van uitstel van de boeking met meer dan 3 maanden kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen zullen dan van toepassing zijn.

17. AANSPRAKELIJKHEID
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordiger. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadigingen van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.

18. WEER
Wanneer het weer het niet toelaat een buitensessie te doen, zal de fotosessie verzet kunnen worden naar een andere datum zonder meerkosten.

19. FOTO'S
Foto's worden afgeleverd binnen de 30 werkdagen na de shoot. Dit geldt als middelenverbintenis en is geen garantie.

20. LASTER
De fotograaf kan te allen tijde de dienst beëindigen, wanneer zij haar niet veilig voelt en te maken krijgt met laster, scheldpartijen, overval, schending eigenheid, aantasten eer.

21. DOWNLOADS
Presets of E-books worden niet terugbetaald, aangezien dit een downloadbaar bestand is en dit niet kan worden teruggestuurd. Indien je ontevreden bent over de presets/e-books zoeken we samen naar een oplossing.

22. VAKMANSCHAP
Bij elke overeenkomst tussen Beeldkracht en haar opdrachtgever verplicht Beeldkracht zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Beeldkracht kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

23. AANSPRAKELIJK
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordiger. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadigingen van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.